Thời khóa biểu năm học 2015 - 2016

THỜI KHÓA BIỂU TRƯỜNG TH NGÔ QUYỀN 

NĂM HỌC 2015 - 2016

 

1. Thời khóa biểu khối lớp 1: tải xuống

2. Thời khóa biểu khối lớp 2: tải xuống

3. Thời khóa biểu khối lớp 3: tải xuống

4. Thời khóa biểu khối lớp 4: tải xuống

5. Thời khóa biểu khối lớp 5: tải xuống

 

Bài viết liên quan