Các văn bản pháp luật năm 2014

Thực hiện kế hoạch số 60/KH-PGD&ĐT của phòng giáo dục và đào tạo về công tác phổ biến giáo dục năm 2014 trên địa bàn thành phố Kon Tum trường TH tổ chức học tập các văn bản pháp luật năm 2014

CÁC VĂN BẢN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT NĂM 2014

 

Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014: xem

I. Văn bản pháp luật báo cáo chuyên đề:

1. Luật đất đai năm 2013: tải về

Số/Ký hiệu

45/2013/QH13

Ngày ban hành

29/11/2013

Ngày có hiệu lực

01/07/2014

Người ký

Nguyễn Sinh Hùng

Trích yếu

Luật đất đai

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Phân loại

Luật

 

2. Nghị định 171/2013/NĐ-CP: tải về

Số/Ký hiệu

171/2013/NĐ-CP

Ngày ban hành

13/11/2013

Ngày có hiệu lực

01/01/2014

Người ký

Nguyễn Tấn Dũng

Trích yếu

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Cơ quan ban hành

Chính phủ

Phân loại

Nghị định

 

3. Luật tố cáo: tải về

Số/Ký hiệu

03/2011/QH13

Ngày ban hành

11/11/2011

Ngày có hiệu lực

01/07/2012

Người ký

Nguyễn Sinh Hùng

Trích yếu

 

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Phân loại

Luật

 

 

 

4. Luật khiếu nại: tải về

Số/Ký hiệu

02/2011/QH13

Ngày ban hành

11/11/2011

Ngày có hiệu lực

01/07/2012

Người ký

Nguyễn Sinh Hùng

Trích yếu

 

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Phân loại

Luật

 

 

 

5. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) năm 2013: tải về

Số/Ký hiệu

44/2013/NĐ-CP

Ngày ban hành

10/05/2013

Ngày có hiệu lực

01/07/2013

Người ký

Nguyễn Tấn Dũng

Trích yếu

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động

Cơ quan ban hành

Chính phủ

Phân loại

Nghị định

 

6. Luật việc làm: tải về

Số/Ký hiệu

38/2013/QH13

Ngày ban hành

16/11/2013

Ngày có hiệu lực

01/01/2015

Người ký

Nguyễn Sinh Hùng

Trích yếu

Luật việc làm

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Phân loại

Luật

 
 

7. Luật tiếp công dân: tải về

Số/Ký hiệu

42/2013/QH13

Ngày ban hành

25/11/2013

Ngày có hiệu lực

01/07/2014

Người ký

Nguyễn Sinh Hùng

Trích yếu

Luật tiếp công dân

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Phân loại

Luật

 

 

8. Luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em: tải về

 

Số/Ký hiệu

25/2004/QH11

Ngày ban hành

15/06/2004

Ngày có hiệu lực

01/01/2005

Người ký

Nguyễn Văn An

Trích yếu

Luật bảo vệ, chăm sóc, giao dục trẻ em

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Phân loại

Luật

 

9. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng: tải về

Số/Ký hiệu

39/2013/QH13

Ngày ban hành

16/11/2013

Ngày có hiệu lực

01/06/2014

Người ký

Nguyễn Sinh Hùng

Trích yếu

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Phân loại

Luật

 

10. Luật giáo dục quốc phòng và an ninh: tải về

Số/Ký hiệu

30/2013/QH13

Ngày ban hành

19/06/2013

Ngày có hiệu lực

01/01/2014

Người ký

Nguyễn Sinh Hùng

Trích yếu

Luật giáo dục quốc phòng và an ninh

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Phân loại

Luật

 


11. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng, chống tham nhũng: tải về

Số/Ký hiệu

27/2012/QH13

Ngày ban hành

23/11/2012

Ngày có hiệu lực

01/02/2013

Người ký

Nguyễn Sinh Hùng

Trích yếu

Luật phòng, chống tham nhũng

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Phân loại

Luật

 

12. Luật hôn nhân và gia đình 2014: tải về

Số/Ký hiệu

52/2014/QH13

Ngày ban hành

19/06/2014

Ngày có hiệu lực

01/01/2015

Người ký

Nguyễn Sinh Hùng

Trích yếu

LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Phân loại

Luật

 

II. Văn bản pháp luật tự nghiên cứu:

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú: tải về

Số/Ký hiệu

36/2013/QH13

Ngày ban hành

20/06/2013

Ngày có hiệu lực

01/01/2014

Người ký

Nguyễn Sinh Hùng

Trích yếu

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Phân loại

Luật

 

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy: tải về

Số/Ký hiệu

40/2013/QH13

Ngày ban hành

22/11/2013

Ngày có hiệu lực

01/07/2014

Người ký

Nguyễn Sinh Hùng

Trích yếu

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Phân loại

Luật

 

3. Luật phòng, chống thiên tai: tải về

Số/Ký hiệu

33/2013/QH13

Ngày ban hành

19/06/2013

Ngày có hiệu lực

01/05/2014

Người ký

Nguyễn Sinh Hùng

Trích yếu

Luật phòng, chống thiên tai

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Phân loại

Luật

 

4. Luật Giao thông đường bộ: tải về

Số/Ký hiệu

23/2008/QH12

Ngày ban hành

13/11/2008

Ngày có hiệu lực

01/07/2009

Người ký

Nguyễn Phú Trọng

Trích yếu

Luật giao thông đường bộ

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Phân loại

Luật

 

5. Bộ luật lao động 2012: tải về

Số/Ký hiệu

10/2012/QH13

Ngày ban hành

18/6/2012

Ngày có hiệu lực

01/05/2013

Người ký

Nguyễn Sinh Hùng

Trích yếu

Luật lao động

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Phân loại

Luật

 

Bài viết liên quan