Các văn bản pháp luật học tập năm 2018

1. Hiến pháp 2013: Xem

Số/Ký hiệu

Không số

Ngày ban hành

28/11/2013

Ngày có hiệu lực

01/01/2014

Người ký

Nguyễn Sinh Hùng

Cơ quan ban hành

Quốc Hội

Phân loại

Hiến pháp


 

2. Luật quy hoạch: Xem

Số/Ký hiệu

21/2017/QH14

Ngày ban hành

24/11/2017

Ngày có hiệu lực

01/01/2019

Người ký

Nguyễn Thị Kim Ngân

Cơ quan ban hành

Quốc Hội

Phân loại

Luật

 

3. Luật quản lý nợ công: Xem

Số/Ký hiệu

20/2017/QH14

Ngày ban hành

23/11/2017

Ngày có hiệu lực

01/07/2018

Người ký

Nguyễn Thị Kim Ngân

Cơ quan ban hành

Quốc Hội

Phân loại

Luật

 

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài: Xem

Số/Ký hiệu

19/2017/QH14

Ngày ban hành

21/11/2017

Ngày có hiệu lực

01/07/2018

Người ký

Nguyễn Sinh Hùng

Cơ quan ban hành

Quốc Hội

Phân loại

Luật

 

5. Luật thủy sản: Xem

Số/Ký hiệu

18/2017/QH14

Ngày ban hành

21/11/2017

Ngày có hiệu lực

01/01/2019

Người ký

Nguyễn Thị Kim Ngân

Cơ quan ban hành

Quốc Hội

Phân loại

Luật

 

6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng: Xem

Số/Ký hiệu

17/2017/QH14

Ngày ban hành

20/11/2017

Ngày có hiệu lực

15/01/2018

Người ký

Nguyễn Thị Kim Ngân

Cơ quan ban hành

Quốc Hội

Phân loại

Luật

7. Luật lâm nghiệp: Xem

Số/Ký hiệu

16/2017/QH14

Ngày ban hành

15/11/2017

Ngày có hiệu lực

01/01/2019

Người ký

Nguyễn Thị Kim Ngân

Cơ quan ban hành

Quốc Hội

Phân loại

Luật

8. Nghị quyết số 48/2017/QH14 của Quốc hội : Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018          Xem

Số/Ký hiệu

48/2017/QH14

Ngày ban hành

10/11/2017

Người ký

Nguyễn Thị Kim Ngân

Trích yếu

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Phân loại

Nghị quyết

9. Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội : Điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông   Xem

Số/Ký hiệu

51/2017/QH14

Ngày ban hành

21/11/2017

Người ký

Nguyễn Thị Kim Ngân

Trích yếu

Điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Phân loại

Nghị quyết

10. Nghị quyết 88/2014/QH13; về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông        Xem   

Số/Ký hiệu

88/2014/QH13

Ngày ban hành

28/11/2014

Người ký

Nguyễn Sinh Hùng

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Phân loại

Nghị quyết

11. Nghị quyết số 56/2017/QH14 của Quốc hội : Về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt hiệu lực, hiệu quả              Xem

Số/Ký hiệu

56/2017/QH14

Ngày ban hành

24/11/2017

Người ký

Nguyễn Thị Kim Ngân

Trích yếu

Về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt hiệu lực, hiệu quả

Cơ quan ban hành

Quốc hội

Phân loại

Nghị quyết

Bài viết liên quan