Các văn bản pháp luật học tập năm 2017

1. Hiến pháp 2013: Xem

Số/Ký hiệu

Không số

Ngày ban hành

28/11/2013

Ngày có hiệu lực

01/01/2014

Người ký

Nguyễn Sinh Hùng

Cơ quan ban hành

Quốc Hội

Phân loại

Hiến pháp


 

2. Luật đất đai 2013: Xem

Số/Ký hiệu

45/2013/QH13

Ngày ban hành

29/11/2013

Ngày có hiệu lực

01/07/2014

Người ký

Nguyễn Sinh Hùng

Cơ quan ban hành

Quốc Hội

Phân loại

Luật

 

3. Luật tiếp công dân 2013: Xem

Số/Ký hiệu

42/2013/QH13

Ngày ban hành

25/11/2013

Ngày có hiệu lực

01/07/2014

Người ký

Nguyễn Sinh Hùng

Cơ quan ban hành

Quốc Hội

Phân loại

Luật

 

4. Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí 2013: Xem

Số/Ký hiệu

44/2013/QH13

Ngày ban hành

26/11/2013

Ngày có hiệu lực

01/07/2014

Người ký

Nguyễn Sinh Hùng

Cơ quan ban hành

Quốc Hội

Phân loại

Luật

 

5. Luật căn cước công dân 2014: Xem

Số/Ký hiệu

59/2014/QH13

Ngày ban hành

20/11/2014

Ngày có hiệu lực

01/01/2016

Người ký

Nguyễn Sinh Hùng

Cơ quan ban hành

Quốc Hội

Phân loại

Luật

 

6. Luật phí và lệ phí 2015: Xem

Số/Ký hiệu

97/2015/QH13

Ngày ban hành

25/11/2015

Ngày có hiệu lực

01/01/2017

Người ký

Nguyễn Sinh Hùng

Cơ quan ban hành

Quốc Hội

Phân loại

Luật

7. Luật đường sắt 2017: Xem

Số/Ký hiệu

06/2017/QH14

Ngày ban hành

16/6/2017

Ngày có hiệu lực

01/07/2018

Người ký

Nguyễn Thị Kim Ngân

Cơ quan ban hành

Quốc Hội

Phân loại

Luật

Bài viết liên quan