Các văn bản học tập pháp luật năm 2016

 

 

 

 

CÁC VĂN BẢN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT NĂM 2016

 

1. Bộ luật dân sự năm 2015: Xem

 

 

Số/Ký hiệu

 91/2015/QH13

Ngày ban hành

24/11/2015

Ngày có hiệu lực

 01/01/2017

Người ký

 Nguyễn Sinh Hùng

Trích yếu

Bộ Luật Dân sự

Cơ quan ban hành

 Quốc Hội
Phân loại

 Luật

 

2. Luật Trưng cầu ý dân: Xem

 

 

Số/Ký hiệu

 96/2015/QH13

Ngày ban hành

25/11/2015

Ngày có hiệu lực

 01/07/2016

Người ký

 Nguyễn Sinh Hùng

Trích yếu

 Luật Trưng cầu ý dân

Cơ quan ban hành

 Quốc Hội
Phân loại

 Luật

 

 

3. Luật Khiếu nại: Xem

 

 

Số/Ký hiệu

 02/2011/QH13

Ngày ban hành

11/11/2011

Ngày có hiệu lực

 01/07/2012

Người ký

 Nguyễn Sinh Hùng

Trích yếu

 Luật Khiếu nại

Cơ quan ban hành

 Quốc Hội
Phân loại

 Luật

 

4. Luật Tố cáo: Xem

 

 

Số/Ký hiệu

 03/2011/QH13

Ngày ban hành

11/11/2011

Ngày có hiệu lực

 01/07/2012

Người ký

 Nguyễn Sinh Hùng

Trích yếu

 Luật Tố cáo

Cơ quan ban hành

 Quốc Hội
Phân loại

 Luật

 

 

5. Luật Phòng, chống tham nhũng: Xem

 

 

Số/Ký hiệu

 55/2005/QH11

Ngày ban hành

29/11/2005

Ngày có hiệu lực

 01/06/2006

Người ký

 Nguyễn Văn An

Trích yếu

 

Cơ quan ban hành

 Quốc Hội
Phân loại

 Luật

 

6. Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí: Xem

 

 

Số/Ký hiệu

 44/2013/QH13

Ngày ban hành

26/11/2013

Ngày có hiệu lực

 01/07/2014

Người ký

 Nguyễn Sinh Hùng

Trích yếu

 Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Cơ quan ban hành

 Quốc Hội
Phân loại

 Luật


 

 

Bài viết liên quan