Các văn bản học tập pháp luật năm 2015

Các văn bản học tập pháp luật năm 2015

Thực hiện kế hoạch số 29/PGD&ĐT-CM của phòng giáo dục và đào tạo về công tác phổ biến giáo dục năm 2015 trên địa bàn thành phố Kon Tum. Căn cứ tình ...
Các văn bản pháp luật năm 2014

Các văn bản pháp luật năm 2014

Thực hiện kế hoạch số 60/KH-PGD&ĐT của phòng giáo dục và đào tạo về công tác phổ biến giáo dục năm 2014 trên địa bàn thành phố Kon Tum trường TH tổ ...