Công khai thông tư 36/2017/TT-BGDĐT năm học 2018-2019

* Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT: nội dung

* Công khai năm học 2018-2019

   1. Kế hoạch thực hiện quy chế công khai: kế hoạch

   2. Quyết định thành lập BCĐ quy chế công khai: quyết định

   3. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

         a) Cam kết chất lượng giáo dục: Biểu mẫu 5

         b) Cam kết chất lượng giáo dục thực tế: Biểu mẫu 6

   4. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

         a) Cơ sở vật chất: Biểu mẫu 7

         b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: Biểu mẫu 8

   5. Công khai tài chính: Biểu mẫu 2,  3, 9

Bài viết liên quan