Công khai theo thông tư 09/2009/TT-BGDĐT

CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 09/2009/TT-BGDĐT

CỦA BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 

* Thông tư 09/2009/ TT-BGDĐT: nội dung

* Báo cáo: biên bản tự đánh giá

* Công khai năm học 2015-2016

   1. Kế hoạch thực hiện quy chế công khai: kế hoạch

   2. Quyết định thành lập BCĐ quy chế công khai: quyết định

   3. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

         a) Cam kết chất lượng giáo dục: Biểu mẫu 5

         b) Cam kết chất lượng giáo dục thực tế: Biểu mẫu 6

   4. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

         a) Cơ sở vật chất: Biểu mẫu 7

         b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: Biểu mẫu 8

   5. Công khai tài chính: Biểu mẫu 2,  3, 9

   6. Công khai tài chính theo quyết định 21: Nội dung

   7. Kế hoạch thu chi: Nội dung

Bài viết liên quan