Thông báo: Quy định đánh giá chuẩn hiệu trưởng tiểu học và THCS; Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học và THCS

             Thực hiện hướng dẫn của PGD&ĐT thành phố Kon Tum, năm học 2018-2019 nhà trường thực hiện đánh giá chuẩn hiệu trường và chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo thông tư mới, cụ thể:

- Đánh giá chuẩn hiệu trưởng tiểu học và THCS thực hiện theo thông tư 14/2018/TT-BGD&ĐT, ngày 20/7/2018. (thông tư 14/2018/TT-BGD&ĐT thay thế thông tư 14/2011/TT-BGD&ĐT và thông tư 29/2009/TT-BGD&ĐT)                                tải về

- Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học và THCS thực hiện theo thông tư sô 20/2018/TT-BGD&ĐT, ngày 22/8/2018. (Thông tư 20/2018/TT-BGD&ĐT thay thế QĐ14/2007/QĐ-BGD&ĐT và thông tư 30/2009/TT-BGD&ĐT)                         tải về

Bài viết liên quan