Công khai thông tư 36/2017/TT- BGD & ĐT năm học 2019-2020

1. Quyết định thành lập BCĐ quy chế công khai :QD BCD Qui che cong khai 19-20.doc

2. Kế hoạch thực hiện quy chế công khai :Ke hoach thuc hien Qui che cong khai 1920.doc

3. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

- Cam kết chất lượng giáo dục:  BIỂU 5.docx

- Cam kết chất lượng giáo dục thực tế : BIỂU 6.docx

4. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục

- Cơ sở vật chất: BIỂU 7.docx

- Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và giáo viên : BIỂU 8.docx

 

5. Công khai tài chính

Bài viết liên quan